ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓ

Gyakorlati színházi képzés

A Manna Produkció Nonprofit Kft., mint adatkezelő a Gyakorlati Színházi Képzésre jelentkező és azon részt vevő magánszemélyek személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót.

I. AZ ADATKEZELŐ

Cégnév:  Manna Produkció Nonprofit Kft.

Székhely: 1155 Budapest, Bulcsú utca 44.
Cégjegyzékszám: 01 09 976937
Adószám: 23761490242
Képviselő: Gáspár Anna
Telefonszám: 06 20 973 4561
E-mail cím: info@mannaprodukcio.hu
Honlap: www.mannaprodukcio.hu

(a továbbiakban: adatkezelő)

II. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

A Gyakorlati színházi képzés projekt megvalósítása érdekében a képzésre jelentkezőkkel, illetve a résztvevőkkel való kapcsolattartás céljából szükséges egyes személyes adataik kezelése. Az adatszolgáltatás a jelentkezés regisztrálásához, illetve a képzésben való részvételhez szükséges feltétel.

A jelentkezési lap kitöltése során megadott személyes adatait kizárólag arra a célra használjuk, amelyhez hozzájárulását adta. Adataihoz csak a jelen adatkezelési tájékoztatóban megnevezett munkatársak férnek hozzá, és azokat kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezelik, harmadik személynek nem továbbítják.

1. A képzésre jelentkezők adatainak kezelése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Kezelt személyes adat: név, email-cím, telefonszám

 Az adatkezelés időtartama: a jelentkezéssel kapcsolatos döntés meghozataláig

2. A képzésen résztvevők adatainak kezelése

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő és az érintett közötti képzési megállapodás megkötése és teljesítése

Kezelt személyes adat: név, email-cím, telefonszám

 Az adatkezelés időtartama: a képzés befejezéséig

III. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

  1. A jelen adatvédelmi tájékoztatót a honlapunkon folyamatosan hozzáférhetővé tesszük, így biztosítjuk, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulás megadását megelőzően adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerhesse.
  2. Bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy az adatkezelő kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor kérheti, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférés Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát térítésmentesen az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
  3. Kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve hiányos adatait egészítse ki;
  4. Kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését;

Az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  1. Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az adatkezelő korlátozza, ha

– vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, vagy

– az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, vagy

– az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli azok adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

  1. Adatvédelmi incidens esetén, feltéve hogy az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

a) a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

c) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

VI. Az érintett jogainak érvényesítése

  1. Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az adatkezelő munkatársaihoz fordulhat a címünkre (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) írt levélben vagy az info@mannaprodukcio.hu címre küldött emailben
  1. Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
  1. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kelt: 2020. 02.14.

Manna Produkció Nonprofit Kft